Link Building và cách xếp hạng của công cụ tìm kiếm

Liên kết (Links) là yếu tố đầu tiên được dùng để đánh giá xếp hạng của một trang trong cộng cụ tìm kiếm. Việc đếm các liên kết để đưa ra đánh giá cho một trang đã được áp dụng ở nhiều công cụ tìm kiếm, nhưng trong đó Google là một công cụ tìm kiếm đầu tiên tập trung mạnh vào việc phân tích các liên kết để cải thiện mức độ tiếp cận.

Rõ rằng ngoài các yếu tố khác, chúng ta có thể thấy rằng các liên kết và